شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4000نيروهاي مسلح90قرص - سولامر - 800mg1393/05/0124000
4000نيروهاي مسلح90قرص - سولامر - 800mg1393/04/2524000
4000نيروهاي مسلح90قرص - سولامر - 800mg1393/04/1827000
4000نيروهاي مسلحقرص - سولامر - 800mg1392/08/1027000
4000نيروهاي مسلحقرص - سولامر - 800mg1392/04/0220838
4000نيروهاي مسلحقرص - سولامر - 800mg1391/10/0115890
4000نيروهاي مسلحقرص - سولامر - 800mg1388/07/1617269