شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1154نيروهاي مسلحقرص - سديم فلورايد - 200mg1392/03/05750
1154نيروهاي مسلحقرص - سديم فلورايد - 200mg1392/01/11500
1154نيروهاي مسلحقرص - سديم فلورايد - 200mg1390/06/28330
1154نيروهاي مسلحقرص - سديم فلورايد - 200mg1388/07/1666