چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2005نيروهاي مسلحقرص - سوماتريپتان سوکسينات - 100mg1392/04/0512800
2005نيروهاي مسلحقرص - سوماتريپتان سوکسينات - 100mg1388/07/169500