پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2005نيروهاي مسلحقرص - سوماتريپتان سوکسينات - 100mg1392/04/0512800
2005نيروهاي مسلحقرص - سوماتريپتان سوکسينات - 100mg1388/07/169500