جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2005نيروهاي مسلحقرص - سوماتريپتان سوکسينات - 100mg1392/04/0512800
2005نيروهاي مسلحقرص - سوماتريپتان سوکسينات - 100mg1388/07/169500