دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2004نيروهاي مسلح90قرص - سوماتريپتان سوکسينات - 50mg1392/07/0110000
2004نيروهاي مسلحقرص - سوماتريپتان سوکسينات - 50mg1392/04/058000
2004نيروهاي مسلحقرص - سوماتريپتان سوکسينات - 50mg1388/07/165000