يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4150نيروهاي مسلحقرص - سولفاسالازين - 500mg EC1392/03/052000
4150نيروهاي مسلحقرص - سولفاسالازين - 500mg EC1392/01/111450
4150نيروهاي مسلحقرص - سولفاسالازين - 500mg EC1390/06/191000