پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4150نيروهاي مسلحقرص - سولفاسالازين - 500mg EC1392/03/052000
4150نيروهاي مسلحقرص - سولفاسالازين - 500mg EC1392/01/111450
4150نيروهاي مسلحقرص - سولفاسالازين - 500mg EC1390/06/191000