پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1183نيروهاي مسلحقرص - سولفاسالازين - 500mg1392/05/202000
1183نيروهاي مسلحقرص - سولفاسالازين - 500mg1392/02/111900
1183نيروهاي مسلحقرص - سولفاسالازين - 500mg1391/11/011700
1183نيروهاي مسلحقرص - سولفاسالازين - 500mg1391/02/131650
1183نيروهاي مسلحقرص - سولفاسالازين - 500mg1390/03/181000
1183نيروهاي مسلحقرص - سولفاسالازين - 500mg1388/07/16600