يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1182نيروهاي مسلحقرص - سولفاديازين - 500mg1392/11/206500
1182نيروهاي مسلحقرص - سولفاديازين - 500mg1390/02/072001
1182نيروهاي مسلحقرص - سولفاديازين - 500mg1388/07/16820