چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1179نيروهاي مسلح70قرص - سوکرالفيت کارافيت - 500mg1393/11/01700
1179نيروهاي مسلحقرص - سوکرالفيت کارافيت - 500mg1392/03/05600
1179نيروهاي مسلحقرص - سوکرالفيت کارافيت - 500mg1392/01/11450
1179نيروهاي مسلحقرص - سوکرالفيت کارافيت - 500mg1391/05/28320
1179نيروهاي مسلحقرص - سوکرالفيت کارافيت - 500mg1390/12/08270
1179نيروهاي مسلحقرص - سوکرالفيت کارافيت - 500mg1388/07/16150