شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2099نيروهاي مسلح70قرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1393/07/013500
2099نيروهاي مسلح70قرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1393/07/013500
2099نيروهاي مسلحقرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1392/12/123200
2099نيروهاي مسلحقرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1392/11/063000
2099نيروهاي مسلحقرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1392/03/052700
2099نيروهاي مسلحقرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1392/01/112000
2099نيروهاي مسلحقرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1390/10/281500
2099نيروهاي مسلحقرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1388/07/161200