چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1169نيروهاي مسلح70قرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1393/07/011169
1169نيروهاي مسلح70قرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1393/07/011169
1169نيروهاي مسلحقرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1392/03/051000
1169نيروهاي مسلحقرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1392/01/11750
1169نيروهاي مسلحقرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1390/06/28570