شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1169نيروهاي مسلح70قرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1393/07/011169
1169نيروهاي مسلح70قرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1393/07/011169
1169نيروهاي مسلحقرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1392/03/051000
1169نيروهاي مسلحقرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1392/01/11750
1169نيروهاي مسلحقرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1390/06/28570