شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1164نيروهاي مسلحقرص - سوتالول - 80mg S.tab1392/03/051000
1164نيروهاي مسلحقرص - سوتالول - 80mg S.tab1392/01/11750
1164نيروهاي مسلحقرص - سوتالول - 80mg S.tab1390/06/28550