پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1163نيروهاي مسلحقرص - سوتالول - 40mg1392/03/05600
1163نيروهاي مسلحقرص - سوتالول - 40mg1392/01/11450
1163نيروهاي مسلحقرص - سوتالول - 40mg1390/06/28330
1163نيروهاي مسلحقرص - سوتالول - 40mg1388/07/16612