پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4022نيروهاي مسلح100قرص - سيروليموس - 1mg1393/05/0150000
4022نيروهاي مسلح100قرص - سيروليموس - 1mg1393/04/2550000
4022نيروهاي مسلح70قرص - سيروليموس - 1mg1393/04/18125000
4022نيروهاي مسلحقرص - سيروليموس - 1mg1392/04/0520000
4022نيروهاي مسلحقرص - سيروليموس - 1mg1392/04/3120000
4022نيروهاي مسلحقرص - سيروليموس - 1mg1392/01/0112000