جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1673نيروهاي مسلحقرص - سيمواستاتين - 20mg SFC.tab1392/04/051700
1673نيروهاي مسلحقرص - سيمواستاتين - 20mg SFC.tab1392/01/111200
1673نيروهاي مسلحقرص - سيمواستاتين - 20mg SFC.tab1388/07/161000