شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2458نيروهاي مسلحقرص - سيمواستاتين - 10mg SFC.tab1392/03/051100
2458نيروهاي مسلحقرص - سيمواستاتين - 10mg SFC.tab1392/01/11780
2458نيروهاي مسلحقرص - سيمواستاتين - 10mg SFC.tab1388/07/16600