چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2458نيروهاي مسلحقرص - سيمواستاتين - 10mg SFC.tab1392/03/051100
2458نيروهاي مسلحقرص - سيمواستاتين - 10mg SFC.tab1392/01/11780
2458نيروهاي مسلحقرص - سيمواستاتين - 10mg SFC.tab1388/07/16600