سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1897نيروهاي مسلح90قرص - سرترالين - 100mg1392/05/012800
1897نيروهاي مسلحقرص - سرترالين - 100mg1392/04/051500
1897نيروهاي مسلحقرص - سرترالين - 100mg1391/11/011320
1897نيروهاي مسلحقرص - سرترالين - 100mg1391/05/25900
1897نيروهاي مسلحقرص - سرترالين - 100mg1388/08/201200
1897نيروهاي مسلحقرص - سرترالين - 100mg1388/07/162938