جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1896نيروهاي مسلحقرص - سرترالين - 50mg1392/05/101700
1896نيروهاي مسلحقرص - سرترالين - 50mg1392/04/15880
1896نيروهاي مسلحقرص - سرترالين - 50mg1392/01/11650
1896نيروهاي مسلحقرص - سرترالين - 50mg1391/05/25500
1896نيروهاي مسلحقرص - سرترالين - 50mg1389/09/01700
1896نيروهاي مسلحقرص - سرترالين - 50mg1388/07/16430