چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1121نيروهاي مسلحقرص - سلژيلين - 5mg1392/03/051500
1121نيروهاي مسلحقرص - سلژيلين - 5mg1392/01/111200
1121نيروهاي مسلحقرص - سلژيلين - 5mg1390/06/28900