دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1121نيروهاي مسلحقرص - سلژيلين - 5mg1392/03/051500
1121نيروهاي مسلحقرص - سلژيلين - 5mg1392/01/111200
1121نيروهاي مسلحقرص - سلژيلين - 5mg1390/06/28900