يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1920نيروهاي مسلح100قرص - رتينوئيک اسيد - -1393/01/0180100
1920نيروهاي مسلحقرص - رتينوئيک اسيد - -1391/04/1062680
1920نيروهاي مسلحقرص - رتينوئيک اسيد - -1389/08/1041694