چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1870نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 4mg1392/03/05530
1870نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 4mg1392/01/11350
1870نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 4mg1390/06/27230