چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1869نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 3mg1392/03/05450
1869نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 3mg1392/01/11300
1869نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 3mg1390/06/27200