يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1869نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 3mg1392/03/05450
1869نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 3mg1392/01/11300
1869نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 3mg1390/06/27200