شنبه 8 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1774نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 2mg1392/03/05370
1774نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 2mg1392/01/11250
1774نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 2mg1390/06/27170