شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1774نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 2mg1392/03/05370
1774نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 2mg1392/01/11250
1774نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 2mg1390/06/27170