شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1773نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 1mg1392/03/05300
1773نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 1mg1392/01/11200
1773نيروهاي مسلحقرص - ريسپريدون - 1mg1390/06/27140