دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4905نيروهاي مسلح90قرص - رپاگلينايد - 2mg1393/10/011300
4905نيروهاي مسلحقرص - رپاگلينايد - 2mg1392/03/051000
4905نيروهاي مسلحقرص - رپاگلينايد - 2mg1391/05/112800