يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4904نيروهاي مسلح90قرص - رپاگلينايد - 1mg1393/10/01900
4904نيروهاي مسلحقرص - رپاگلينايد - 1mg1392/03/05700
4904نيروهاي مسلحقرص - رپاگلينايد - 1mg1392/01/11500