چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4903نيروهاي مسلح90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1393/10/01550
4903نيروهاي مسلحقرص - رپاگلينايد - 0.5mg1392/03/05450
4903نيروهاي مسلحقرص - رپاگلينايد - 0.5mg1392/01/11300