دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9646نيروهاي مسلحقرص - رانيتيدين - 300mg1392/03/05740
9646نيروهاي مسلحقرص - رانيتيدين - 300mg1392/01/11550
9646نيروهاي مسلحقرص - رانيتيدين - 300mg1391/05/25350
9646نيروهاي مسلحقرص - رانيتيدين - 300mg1391/02/05310