سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1093نيروهاي مسلح70قرص - رانيتيدين - 150mg1393/11/01650
1093نيروهاي مسلحقرص - رانيتيدين - 150mg1392/03/05540
1093نيروهاي مسلحقرص - رانيتيدين - 150mg1392/04/05540
1093نيروهاي مسلحقرص - رانيتيدين - 150mg1391/12/21400
1093نيروهاي مسلحقرص - رانيتيدين - 150mg1391/02/31250
1093نيروهاي مسلحقرص - رانيتيدين - 150mg1388/07/16150