سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1926نيروهاي مسلح90قرص - رالوکسيفن هيدروکلرايد - 60mg1393/07/014200
1926نيروهاي مسلحقرص - رالوکسيفن هيدروکلرايد - 60mg1392/04/104000
1926نيروهاي مسلحقرص - رالوکسيفن هيدروکلرايد - 60mg1391/07/033000
1926نيروهاي مسلحقرص - رالوکسيفن هيدروکلرايد - 60mg1388/07/161900