پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5928نيروهاي مسلحقرص - کوتياپين - 200mg1392/04/054800
5928نيروهاي مسلحقرص - کوتياپين - 200mg1391/09/012500
5928نيروهاي مسلحقرص - کوتياپين - 200mg1392/01/202500