چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5928نيروهاي مسلحقرص - کوتياپين - 200mg1392/04/054800
5928نيروهاي مسلحقرص - کوتياپين - 200mg1391/09/012500
5928نيروهاي مسلحقرص - کوتياپين - 200mg1392/01/202500