يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5927نيروهاي مسلح90قرص - کوتياپين - 100mg1392/07/105200
5927نيروهاي مسلحقرص - کوتياپين - 100mg1392/04/254000
5927نيروهاي مسلحقرص - کوتياپين - 100mg1391/10/013000