جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1013نيروهاي مسلحقرص - پيپرازين فسفات - 500mg1392/03/05450
1013نيروهاي مسلحقرص - پيپرازين فسفات - 500mg1392/01/11300
1013نيروهاي مسلحقرص - پيپرازين فسفات - 500mg1390/07/04180