جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1297نيروهاي مسلحقرص - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 40mg1392/11/06300
1297نيروهاي مسلحقرص - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 40mg1392/04/05320
1297نيروهاي مسلحقرص - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 40mg1388/07/18150
1297نيروهاي مسلحقرص - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 40mg1388/07/1690