دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1078نيروهاي مسلحقرص - پيرازيناميد - 500mg1392/03/051100
1078نيروهاي مسلحقرص - پيرازيناميد - 500mg1392/01/11800
1078نيروهاي مسلحقرص - پيرازيناميد - 500mg1390/07/04520