دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1078نيروهاي مسلحقرص - پيرازيناميد - 500mg1392/03/051100
1078نيروهاي مسلحقرص - پيرازيناميد - 500mg1392/01/11800
1078نيروهاي مسلحقرص - پيرازيناميد - 500mg1390/07/04520