يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1075نيروهاي مسلحقرص - پزدوافدرين ( سودوافدرين ) - 30mg1392/04/05140
1075نيروهاي مسلحقرص - پزدوافدرين ( سودوافدرين ) - 30mg1388/07/16100