سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1072نيروهاي مسلحقرص - پروپيل تيوراسيل - 50mg1392/03/05880
1072نيروهاي مسلحقرص - پروپيل تيوراسيل - 50mg1392/01/11650
1072نيروهاي مسلحقرص - پروپيل تيوراسيل - 50mg1391/07/03410
1072نيروهاي مسلحقرص - پروپيل تيوراسيل - 50mg1390/07/04350