يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1068نيروهاي مسلحقرص - پروپرانولول - 40mg1392/03/05300
1068نيروهاي مسلحقرص - پروپرانولول - 40mg1392/01/11200
1068نيروهاي مسلحقرص - پروپرانولول - 40mg1391/07/10170
1068نيروهاي مسلحقرص - پروپرانولول - 40mg1390/07/04150
1068نيروهاي مسلحقرص - پروپرانولول - 40mg1388/07/1690