يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7066نيروهاي مسلحقرص - پروپرانولول - 20mg1392/03/05250
7066نيروهاي مسلحقرص - پروپرانولول - 20mg1392/01/11170
7066نيروهاي مسلحقرص - پروپرانولول - 20mg1391/07/10150
7066نيروهاي مسلحقرص - پروپرانولول - 20mg1390/10/18120