چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1067نيروهاي مسلحقرص - پروپرانولول - 10mg1392/06/05240
1067نيروهاي مسلحقرص - پروپرانولول - 10mg1392/01/11160
1067نيروهاي مسلحقرص - پروپرانولول - 10mg1391/07/15140
1067نيروهاي مسلحقرص - پروپرانولول - 10mg1390/07/04100
1067نيروهاي مسلحقرص - پروپرانولول - 10mg1388/07/1670