چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1066نيروهاي مسلحقرص - پروپانتلين برمايد - 15mg C.tab1392/03/05540
1066نيروهاي مسلحقرص - پروپانتلين برمايد - 15mg C.tab1392/01/11400
1066نيروهاي مسلحقرص - پروپانتلين برمايد - 15mg C.tab1390/10/05300
1066نيروهاي مسلحقرص - پروپانتلين برمايد - 15mg C.tab1388/07/16135