سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1777نيروهاي مسلحقرص - پروپافنون - 150mg FC1392/04/031900
1777نيروهاي مسلحقرص - پروپافنون - 150mg FC1392/03/051800
1777نيروهاي مسلحقرص - پروپافنون - 150mg FC1390/06/021750
1777نيروهاي مسلحقرص - پروپافنون - 150mg FC1388/07/161450