شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1778نيروهاي مسلح70قرص - پروپافنون - 300mg FC1393/08/303750
1778نيروهاي مسلح70قرص - پروپافنون - 300mg FC1392/02/013750
1778نيروهاي مسلحقرص - پروپافنون - 300mg FC1392/02/013750
1778نيروهاي مسلحقرص - پروپافنون - 300mg FC1392/03/052700
1778نيروهاي مسلحقرص - پروپافنون - 300mg FC1390/07/303700